Marcin Kalinowski


Paweł Piątkowski


Mariusz Krupa


Preambuła


Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o Wszystkich Uczestnikach tego pięknego przedsięwzięcia jakim jest bocheński futsal. Nie nagrody w nim zawarte mają być motorem napędowym do gry ani też kary straszakiem na niepokornych. W trosce o dobro wspólne: rozwój bocheńskiej piłki i nasze zdrowie przepisy zostały zmodyfikowane tak, by cele zawarte w regulaminie zostały osiągnięte, a każda drużyna miała gwarancję, że w sportowym duchu fair-play punkty zdobywa się na boisku.Regulamin Rozgrywek

Bocheńskiej Ligi Futsalu

w sezonie 2019/2020Rozdział pierwszy

Cel rozgrywek oraz organizatorzy rozgrywek


Art. 1.

Celem rozgrywek Bocheńskiej Ligi Futsalu jest popularyzacja futsalu w Bochni oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Bochni w Futsalu.


Art. 2.

Organizatorem rozgrywek jest Bocheński Podokręg Piłki Nożnej zwany dalej PPN.


Art. 3.

Najwyższym organem nadzorującym rozgrywki jest Bocheński Podokręg Piłki Nożnej, który:

1. Stoi na straży Regulaminu oraz dba, by jego postanowienia były należycie przestrzegane,

2. Opracowuje terminarz spotkań.

3. Weryfikuje wyniki spotkań.

4. Rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek.

5. Prowadzi ewidencję zawodników oraz statystyki rozgrywek.

6. Posiada zdolność prawną, o której mowa w Kodeksie cywilnym.


Art. 4.

1. Organizator może powołać Komisję Futsalu zwaną dalej KF, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek Bocheńskiej Ligi Futsalu oraz rozstrzyganie sporów między zainteresowanymi stronami.

2. Skład KF powinien liczyć od 3 do 5 osób.

3. Kandydatów do pracy w KF mają prawo zgłaszać: Organizator, środowisko sędziowskie oraz zainteresowane drużyny. Po ogłoszeniu składu KF (na stronie internetowej BLF) przed rozpoczęciem sezonu, Organizator ma obowiązek uznać jej późniejsze uchwały za wiążące.

4. Komisja Futsalu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku posiedzenia komisji z udziałem parzystej liczby członków głos Przewodniczącego ma znaczenie podwójne, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego. KF stoi na straży Regulaminu i rzetelnie wykonuje jego postanowienia. Kwestie nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator, a Komisja Futsalu może je jedynie zaopiniować.Rozdział drugi

Termin i miejsce rozgrywania spotkań


Art. 5.

1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem ustalonym najpóźniej 7 dni przed inauguracją rozgrywek. Terminarz zawiera miejsce rozegrania, dzień oraz godzinę spotkania.

2. Rozgrywki każdej ligi prowadzone są na hali Widowiskowo – Sportowej w Bochni, ul. Poniatowskiego 32 (przy dworcu PKP) oraz na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego,pl. ks. Czaplińskiego 1 zgodnie z terminarzem rozgrywek.

3. Spotkanie można przełożyć za zgodą kierownictwa rywalizujących drużyn oraz organizatora ligi. BLF nie dysponuje wolnymi terminami wynajmu hali dlatego drużyna zgłaszająca wniosek o przełożenie meczu zobowiązana jest do zorganizowania miejsca rozgrywania meczu we własnym zakresie. W innym wypadku mecz nie zostanie przełożony. Opłata za przełożenie meczu wynosi 100 zł, którą ponosi kierownik drużyny proszącej o zmianę terminu rozegrania spotkania. Kwota musi zostać zapłacona najpóźniej 3 dni przed rozegraniem meczu. W przypadku braku płatności drużyna, która wnioskowała o przełożenie spotkania zostanie ukarana walkowerem. Aby przełożyć mecz należy  zapytać kierownika drużyny przeciwnej o zgodę na przełożenie meczu na wybrany przez siebie termin. Jeżeli obaj kierownicy zainteresowanych drużyn wyrażą zgodę na przełożenie spotkania to taką informację należy przekazać do kierownika ligi. Wniosek o przełożenie meczu należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu.

4. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo nakazać zespołom rozegranie spotkania w innym terminie niezależnie od zgody kierownictwa zainteresowanych drużyn.Rozdział trzeci

Warunki uczestnictwa drużyn w rozgrywkach


Art. 6.

W sezonie 2019/2020 ligi będą liczyć 8 zespołów. O przyjęciu drużyny do rozgrywek będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Aby zgłosić drużynę do ligi należy:

- na adres piatkowski.pawel@wp.pl wysłać e-mail zgłoszeniowy, który będzie zawierał: nazwę drużyny oraz imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy kierownika drużyny

- dokonać wpłaty pierwszej transzy wpisowego w wysokości min. 500zł na konto BLF lub bezpośrednio u kierownika ligi w terminie wyznaczonym przez organizatora.


                                                               W rozgrywkach wezmą udział zespoły, które:           

1. Zostaną zakwalifikowane przez organizatora na podstawie miejsc zajętych na liście zgłoszeniowej.

2. Przedstawią pisemne zgłoszenie „Formularz Zgłoszeniowy”, który zostanie w całości wypełniony.

3. Dokonają wpłaty wpisowego na konto Stowarzyszenia lub kierownika ligi wg stawek dla danej ligi w wyznaczonym terminie.

4. Drużyny przypisuje się do odpowiedniej ligi na podstawie miejsc zajętych na koniec poprzedniego sezonu. Drużyny nowo zgłoszone przypisuje się do najniższej ligi.

5. Drużyna, która nie uiści wpisowego w wyznaczonym terminie, nie zostanie dopuszczona do rozgrywek a na jej miejsce wejdzie drużyna, która w poprzednim sezonie zajęła najwyższe miejsce w niższej lidze, które nie było premiowane awansem chyba, że taka drużyna nie zechce grać w wyższej lidze to miejsce to przypada drużynie, która spadła z najwyższego miejsca itd. W przypadku rezygnacji więcej niż jednej drużyny mechanizm przypisywania do ligi wygląda jak wyżej.


Art. 7.

Przyjęcie przez Organizatora „Formularza Zgłoszeniowego” o którym mowa w art. 6 pkt 2 wywołuje skutki prawne zgodnie z art. 56 Kodeksu cywilnego. Od tej chwili istnieje stosunek cywilnoprawny w formie zobowiązania, które zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego „polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenie, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Wierzycielem jest podmiot, o którym mowa w art. 2 zaś dłużnikiem Kierownik Drużyny, o którym mowa w art. 8. Treścią świadczenia jest ustalona kwota w wysokości 2000zł dla drużyn Ekstraklasy oraz I ligi.

Art. 8.

Kierownik Drużyny zwany dalej KD to osoba, która złożyła w Formularzu Zgłoszeniowym, o którym mowa w art. 6 pkt 1 zgodne z prawem pisemne oświadczenie woli wywołujące skutki prawne.

KD: jest dłużnikiem w myśl art. 353 Kodeksu cywilnego, reprezentuje drużynę na zewnątrz, zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by relacje z Organizatorem, członkami KD, sędziami, przedstawicielami pozostałych drużyn, osobami funkcyjnymi oraz kibicami były właściwe i należyte, podejmuje decyzje organizacyjno-techniczne, odpowiada finansowo za zobowiązania wynikające z Regulaminu rozgrywek BLF.

Art. 9.

Zmiana Kierownika Drużyny może nastąpić wyłącznie za zgodą Organizatora w sytuacji gdy:

1. Kierownik Drużyny rezygnuje z pełnienia funkcji i wyznacza osobę, która z chwilą wyrażenia pisemnej zgody w obecności Organizatora przejmuje jego uprawnienia i obowiązki, w tym także obowiązki wynikające z Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego.

2. Kierownik Drużyny z przyczyn obiektywnych nie może pełnić swej funkcji na skutek zdarzenia losowego.


Art. 10.

Zmiana dokonana zgodnie z art. 9 przenosi zobowiązania Kierownika Drużyny na Drugiego Kierownika Drużyny.Rozdział czwarty

Drużyny Bocheńskiej Ligi Futsalu


Art. 11.

W lidze mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego, który zawiera imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz PESEL. W przypadku zawodnika niepełnoletniego (dopuszczalny minimalny wiek zawodnika to 15 lat) wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów oraz numer dowodu osobistego ojca, matki lub prawnego opiekuna. Takowa zgoda rodziców lub opiekuna, winna być przedłożona przed rozpoczęciem rozgrywek u Organizatora.

Art. 12.

Do BLF drużyna może zgłosić minimalnie 8 a maksymalnie 18 osób na cały sezon, zapisanych w Formularzu Zgłoszeniowym i dostarczonym do Organizatora na spotkanie organizacyjne przed rozpoczęciem rozgrywek lub przed pierwszym meczem. Do formularza można od razu wpisać 18 zawodników lub dopisywać ich do liczby 18 przez całą pierwszą rundę rozgrywek. Wpisanego zawodnika nie można wykreślić z listy chyba, że przechodzi do innej drużyny.

Do Protokołu Meczowego może być wpisanych maksymalnie 14 zawodników w jednym meczu.

Art. 13.

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli jego nazwisko i imię figuruje w Formularzu Zgłoszeniowym, potwierdzonym przez Organizatora. Zawodnik, który nie był ani raz wpisany do Protokołu Meczowego (zwanego też PM) ma prawo występować w innej drużynie.

Art. 14.

Transfer zawodników z drużyny do drużyny może odbyć się tylko i wyłącznie do rozpoczęcia 2 rundy rozgrywek za opłatą 50 zł. Jeżeli zawodnik był wpisany do Formularza Zgłoszeniowego ale nie był wpisany do Protokołu Meczowego to ma prawo przejścia do innej drużyny do rozpoczęcia 2 rundy rozgrywek.

Art. 15.

Organizator nie ubezpiecza zawodników od nieszczęśliwych wypadków podczas rozgrywek Bocheńskiej Ligi Futsalu. Ubezpieczenie OC i NNW pozostawia się w kwestii uczestników rozgrywek. W przypadku doznania kontuzji sędziowie zobowiązani są do opisania zdarzenia w PM. Organizator nie ma obowiązku wprowadzać opieki medycznej i ochrony na mecze.

Art. 16.

Drużyny biorące udział w rozgrywkach BLF zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach z widocznymi numerami na plecach, przy czym bramkarze obu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.

Art. 17.

Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu wskazującą na jego funkcję.

Art. 18.

W przypadku, gdy oba zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę, która pełni rolę gospodarza. Wyjątek stanowią znaczniki dostarczone przez organizatora lub inne osoby.

Art. 19.

Jeżeli zawodnik jest niekompletnie ubrany (inny strój, brak numeru itd.) sędzia ma prawo nie dopuścić takiego zawodnika do gry, a sędzia jest jedynym organem, który podejmuje decyzję w tej sprawie.Rozdział piąty

Rezygnacja sponsora między rundami i między sezonami


Art. 20.

W przypadku rezygnacji sponsora drużyny w okresie między sezonami, drużyna ma prawo kontynuować rozgrywki po spełnieniu następujących warunków:

1. Zespół może grać pod inną nazwą, lecz w zespole musi pozostać co najmniej sześciu zawodników zgłoszonych w poprzednim sezonie w Formularzu Zgłoszeniowym z czego pięciu z nich rozegra minimum sześć spotkań pierwszej rundy, a potwierdzenie tego faktu będzie odnotowane w Protokole Meczowym. W razie zaistnienia takiej sytuacji Kierownik Ligi ma obowiązek sprawdzić faktyczną obecność wpisanych do protokołów zawodników, lub pkt. 2.

2. Nie ma odstępstw od w/w punktu chyba że, zawodnik nie może zagrać z powodu nagłych zdarzeń losowych ale jest wpisany jako zawodnik drużyny i nie gra w innej drużynie.


Art. 21.

Komisja Futsalu weryfikuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 20. W przypadku ich niedopełnienia nakłada na Kierownika Drużyny karę finansową w wysokości od 1000 do 2500 zł, płatną w terminie ustalonym przez Organizatora. Drużyna ta zostaje usunięta z rozgrywek, a mecze z nią zostają anulowane.Rozdział szósty

Zasady punktacji


Art. 22.

W rozgrywkach Bocheńskiej Ligi Futsalu obowiązują przepisy gry w futsal ustalone przez FIFA. W lidze drużyny rozgrywają spotkania systemem "każdy z każdym" mecz i rewanż. Mecze trwają 2 x 20 min., gdzie ostatnia minuta spotkania to tzw. „efektywny czas gry” ale tylko wtedy jeżeli różnica bramek jest mniejsza lub równa 2 bramki. Rzut karny przedłużony następuje po 5 faulu drużyny w każdej połowie gry.


Art. 23.

W rozgrywkach Bocheńskiej Ligi Futsalu obowiązują przepisy punktacji zatwierdzonej przez FIFA czyli za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, za remis jeden, za porażkę zero punktów.


Art. 24.

O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:

a) większa ilość zdobytych punktów,

b) korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniającą wyniki wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

c) korzystniejsza różnica bramek,

d) większa ilość zdobytych bramek,

e) dodatkowy meczRozdział siódmy

Zasady awansów i spadków


Art. 25.

W BLF obowiązują następujące zasady awansów i spadków:W Ekstraklasie:

1 miejsce: Mistrz BLF

2 miejsce: Wicemistrz BLF

3 miejsce: II wicemistrz BLF

9 miejsce: spadek do I ligi

10 miejsce: spadek do I ligiW I lidze:

1 miejsce: awans do Ekstraklasy

2 miejsce: awans do Ekstraklasy

8 miejsce: spadek do II ligi

9 miejsce: spadek do II ligi


Jeżeli w kolejnym sezonie do gry nie zgłosi się któraś z drużyn to na jej miejsce wejdzie drużyna, która w poprzednim sezonie zajęła najwyższe miejsce w niższej lidze, które nie było premiowane awansem chyba, że taka drużyna nie zechce grać w wyższej lidze to miejsce to przypada drużynie, która spadła z najwyższego miejsca itd. W przypadku rezygnacji więcej niż jednej drużyny mechanizm przypisywania do ligi wygląda jak wyżej.Rozdział ósmy

Sprawozdania z zawodów


Art. 26.

1. Kierownicy drużyny przed każdym meczem zobowiązani są wypełnić Protokół Meczowy oraz dostarczyć go sędziemu przed rozpoczęciem spotkania. Kierownicy Drużyn po każdym meczu powinni sprawdzić poprawność zapisanych w nim danych. W razie zaistnienia pomyłek mają obowiązek poinformować o tym fakcie Kierownika Ligi.

2. Sędziowie po każdym meczu powinni podpisać Protokoły Meczowe, a w razie zakłóceń porządku podczas zawodów wpisać ten fakt do protokołu.

3. Na podstawie Protokołów Meczowych Kierownika Ligi zatwierdza wyniki, sporządza komunikat z całej kolejki oraz umieszcza go na stronie internetowej.

4. W razie pomyłek w protokole lub na stronie internetowej ligi, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Kierownika Ligi.Rozdział dziewiąty

Nagrody

Art. 27.

Po zakończeniu rozgrywek Organizator przyznaje nagrody:

Mistrz Bocheńskiej Ligi Futsalu w sezonie 2018/2019 w kolejnym sezonie rozgrywkowym zostaje zwolniony z opłaty wpisowego.

1. Dla drużyn, które zajęły miejsca 1, 2 i 3 w Ekstraklasie, przewidziane są pamiątkowe puchary i medale a dla wszystkich drużyn ligi dyplomy.

2. Dla drużyn, które zajęły miejsca 1, 2 i 3 w I lidze, przewidziane są pamiątkowe puchary a dla wszystkich drużyn ligi dyplomy.

Art. 28.

Najlepszy strzelec każdego szczebla otrzymuje pamiątkową statuetkę i dyplom. W przypadku równej ilości bramek najlepszym strzelcem zostaje ten, który rozegrał mniej spotkań a następnie zawodnik z drużyny która zajęła wyższe miejsce.

Art. 29.

Najlepszym Bramkarzem zostaje ten, którego wyznaczą kierownicy drużyn z danej ligi za pośrednictwem głosowania tajnego i taki Bramkarz otrzymuje pamiątkową statuetkę i dyplom. Na kolejkę przed końcem sezonu kierownicy drużyn wyznaczają kandydata do tytułu Najlepszego Bramkarza.  Jeżeli minimum 50% drużyn wyznaczy do tytułu tego samego zawodnika to taki gracz już na kolejkę przed końcem sezonu zostaje wybrany Najlepszym Bramkarzem. W innym przypadku w ostatniej kolejce następuje głosowanie tajne na bramkarzy w ten sposób, że kierownicy wyznaczając najlepszych trzech spośród wcześniej zaproponowanych przyznając im punkty: 5pkt za 1 miejsce, 3pkt za 2 oraz 1pkt za trzecie. Zawodnik, który otrzyma największą liczbę punktów zostaje wybrany Najlepszym Bramkarzem. W przypadku takiej samej ilości punktów, Najlepszym Bramkarzem zostaje zawodnik wybrany przez Organizatora.


Art. 30.

Najlepszym Zawodnikiem zostaje ten, którego wyznaczą kierownicy drużyn z danej ligi za pośrednictwem głosowania tajnego i taki zawodnik otrzymuje pamiątkową statuetkę i dyplom. Na kolejkę przed końcem sezonu kierownicy drużyn wyznaczają kandydata do tytułu Najlepszego Zawodnika.  Jeżeli minimum 50% drużyn wyznaczy do tytułu tego samego zawodnika to taki gracz już na kolejkę przed końcem sezonu zostaje wybrany Najlepszym Zawodnikiem. W innym przypadku w ostatniej kolejce następuje głosowanie tajne na zawodników w ten sposób, że kierownicy wyznaczając najlepszych trzech spośród wcześniej zaproponowanych przyznając im punkty: 5pkt za 1 miejsce, 3pkt za 2 oraz 1pkt za trzecie. Gracz, który otrzyma największą liczbę punktów zostaje wybrany Najlepszym Zawodnikiem. W przypadku takiej samej ilości punktów, Najlepszym Zawodnikiem zostaje gracz wybrany przez Organizatora.

Art. 31.

Głosowanie jest obowiązkowe. Nie można głosować na zawodnika ze swojej drużyny. Jeżeli drużyna nie będzie głosowała a jej zawodnik zostanie wybrany, to taki gracz nie otrzyma nagrody. Przypadnie ona zawodnikowi, który zostanie wybrany jako drugi.Rozdział dziesiąty

Obsługa rozgrywek


Art. 32.

1. Podczas ligowej kolejki za prawidłowy przebieg zawodów odpowiada: dwójka lub trójka sędziowska, Organizator Ligi, Kierownik Ligi oraz dodatkowo gospodarz obiektu, który pilnuje porządku na obiekcie podczas rozgrywek.

2. Spotkania prowadzi dwóch sędziów wyznaczonych przez Komisję Sędziowską.Rozdział jedenasty

Protesty

Art. 33.

Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora lub powołaną przez niego odpowiednią komisję. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie kaucji protestowej w wysokości 200 zł, która w przypadku uznania protestu za zasadny zostaje bezzwłocznie zwrócona.

Art. 34.

1. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny do zakończenia spotkania.

2. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja w wypadku zawodnika niepełnoletniego).

3. Wniesienie protestu po meczu jest bezskuteczne w przypadku konfrontacji.Rozdział dwunasty

Kary regulaminowe oraz zasady ich wymierzania

Art. 35.

Organem właściwym do wymierzania kar regulaminowych jest Organizator. Od decyzji Organizatora przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni po wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.


Kary indywidualne

Art. 36.

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń (czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody. Od decyzji sędziów co do niesłuszności napomnienia lub wykluczenia z gry przysługuje odwołanie do KF.

Art. 37.

1. Przy napomnieniach występują następujące kary:

a) po otrzymaniu 1 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

b) po otrzymaniu 2 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

c) po otrzymaniu 3 żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 20 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

d) po otrzymaniu 4 żółtej kartki – bez konsekwencji dla zawodnika,

e) po otrzymaniu 5 i każdej kolejnej żółtej kartki – kara finansowa w wysokości 20 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu.


2. Przy wykluczeniach występują n/w. kary:

a) po otrzymaniu dwóch napomnień, a w konsekwencji wykluczenie zawodnika – kara wykluczenia zawodnika ze spotkania, w którym bierze udział, a żółte kartki liczone są według kar z Artykułu 38, pkt 1,

b) po otrzymaniu czerwonej kartki za faul taktyczny – pozbawienie rywala realnej szansy na zdobycie gola – kara finansowa w wysokości 20 zł i kara odsunięcia od jednego (kolejnego) meczu,

c) po otrzymaniu czerwonej kartki za użycie zbytniej siły i z narażenie rywala na kontuzję, kiedy sędzia uzna faul jako brutalny (również za faul taktyczny) – kara odsunięcia od 2 do 5 spotkań, oraz kara finansowa w wysokości od 30 do 100 zł.,

d) po otrzymaniu czerwonej kartki za wyzywanie, wulgaryzmy, zastraszanie, gesty uwłaczające honor zawodnika, przedstawiciela BSF, sędziego, Kierownika Ligi lub Organizatora – kara odsunięcia od 2 do 11 spotkań, oraz kara finansowa w wysokości od 50 do 200 zł.,

e) po otrzymaniu czerwonej kartki za naruszenie nietykalności cielesnej lub fizycznej zawodnika, przedstawiciela BSF lub sędziego – kara odsunięcia od 4 spotkań do całkowitego usunięcia z rozgrywek, oraz kara finansowa w wysokości od 100 do 500 zł.

f) w/w kary przechodzą na kolejny sezon za wyjątkiem punktu a).

3. Jeżeli zawodnik otrzymał czerwoną kartkę, opuszcza parkiet i schodzi do szatni a jego drużyna gra w osłabieniu 2 min. lub do utraty bramki. Jeżeli jego drużyna strzeli bramkę to kara się nie skraca.

4. Nałożone kary dotyczą również nagannych zachowań poza boiskiem.

5. Kary finansowe powinny być uiszczone na konto Stowarzyszenia lub bezpośrednio u Kierownika Ligi w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.

6. Jeżeli zawodnik lub drużyna nie uiści należnej kwoty, wówczas ukarany zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach dopóki kwota nie zostanie zapłacona, a w przypadku jego uczestnictwa każdy mecz w którym zagra będzie zweryfikowany jako walkower na korzyść drużyny przeciwnej.

7. Odpowiedzialność za kontrolę ilości kartek u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na Kierownikach Drużyn.

8. Drużyna zostanie ukarana walkowerem (5:0) jeżeli:

a) zostanie zdekompletowana (min. 3 zawodników na boisku),

b) samowolnie opuści pole gry,

c) wystąpi nieuprawniony zawodnik,

d) sędzia lub sędziowie zostaną czynnie znieważeni przez zawodników,

e) wystąpią inne nieprzewidziane sytuacje, które organizator zakwalifikuje jako rażące naruszenie przepisów.Kary dla drużyn


Art. 38.

Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużyna oddaje mecz walkowerem 5:0 na korzyść rywala. Jeśli obie drużyny nie stawią się na mecz, wówczas zostaje przyznany obustronny walkower. Drużyna oddająca mecz walkowerem zostaje dodatkowo ukarana kwotą 100zł.

Art. 39.

Za grę nieuprawnionego zawodnika, drużyna w której występuje zostanie ukarana kwotą 100 zł oraz walkowerem 0:5 za dany mecz, w którym wystąpił.

Art. 40.

Trzeci walkower w sezonie skutkuje utratą prawa uczestnictwa w rozgrywkach. Wycofanie zostaje potwierdzone orzeczeniem KF, która w szczególnie uzasadnionych przypadkach może anulować karę po uznaniu za zasadne usprawiedliwienie drużyny przez jej Kierownika. W przypadku rozegrania przez drużynę mniej niż połowy spotkań w sezonie wyniki dotychczasowych meczów zostają uznane za niebyłe. W przypadku rozegrania co najmniej połowy spotkań w sezonie zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, a w pozostałych przypadkach KF przyznaje walkowery dla przeciwnika. Przepis ten obowiązuje także w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.

Art. 41.

Jeżeli na obiekcie sportowym w trakcie zawodów, któryś z zawodników zostanie przyłapany będąc pod wpływem alkoholu lub przy nim zostanie znaleziony alkohol lub opakowania po alkoholu to na takiego zawodnika nałożona zostanie kara finansowa w kwocie od 100 do 500 zł oraz możliwość nałożenia dodatkowej kary w postaci zawieszenia przyłapanego zawodnika od 1 meczu aż do całkowitego wykluczenia z dalszych rozgrywek.

Art. 42.

Jeżeli jakiś zawodnik lub zawodnicy doprowadzą do burd na obiekcie w trakcie rozgrywek to drużyna w której znajduje się taki zawodnik lub zawodnicy zostanie ukarana kwotą od 100 do 1000 zł plus ewentualne szkody poniesione na obiekcie przez takowe osoby oraz możliwość ukarania dodatkową karą ujemnych punktów w trakcie rozgrywek aż do wykluczenia drużyny z rozgrywek włącznie.

Art. 43.

Jeżeli nałożone kary nie zostaną odbyte lub zapłacone a dojdzie do transferu ukaranego zawodnika do innej drużyny to drużyna, która przyjęła takiego zawodnika przejmuje całą jego karę.

Art. 44.

Kary finansowe powinny być uiszczone na konto ligi lub bezpośrednio u Kierownika Ligi w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.

Art. 45.

Niezapłacone kary do 7 dni od zakończenia sezonu podwajają się.Rozdział trzynasty

Postanowienia końcowe


Art. 46.

Za wszelkie szkody wyrządzone przez drużynę czy zawodnika odpowiada kierownik drużyny.

Art. 47.

Niniejszy regulamin jest podstawą rozgrywek Bocheńskiej Ligi Futsalu. W kwestiach nieujętych Regulaminem Rozgrywek BLF zastosowanie mają Przepisy gry FIFA.

Art. 48.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi i tylko on może dokonać jego zmiany. Projekty zmian można kierować do Organizatora Ligi.

Art. 49.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 października 2018 r.