Dane stowarzyszenia i statut

Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF
ul. Partyzantów 17
32-700 Bochnia

NIP: 868 196 03 71

Nr konta bankowego:

BNP Paribas Bank Polska 06 1750 0012 0000 0000 3784 2508


STATUT

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę BOCHEŃSKIE STOWARZYSZENIE FUTSALU BSF zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej BSF Bochnia.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( / Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm./) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bochnia.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

3. Do realizacji projektów i zadań finansowych ze źródeł zewnętrznych Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków w tym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) prowadzenie działalności sportowej i propagowanie rozwoju piłki nożnej halowej (futsal)i innych dziedzin sportu we wszystkich kategoriach wiekowych dla mieszkańców całego kraju i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

b) organizacja zawodów i imprez sportowych oraz imprez turystycznych (dla dzieci,

młodzieży i osób dorosłych),

c) uczestniczenie w imprezach sportowych o charakterze lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

d) wyszukiwanie i wpieranie młodych talentów piłkarskich i promocja młodych sportowców i ich osiągnięć,

e) stworzenie niezależnej platformy współpracy dla środowisk piłkarskich piłki halowej oraz nawiązanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach,

f) propagowanie czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),

g) integracja lig amatorskich,

h) stwarzanie właściwych warunków do uprawniania piłki nożnej halowej i specjalistycznego szkolenia w tej dziedzinie oraz innych sportów ruchowych dla trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy społecznych,

i) propagowanie piłki nożnej halowej (futsal), jako sportu masowego,

j) promocja sportu i turystyki aktywnej i rywalizacji sportowej wg zasad fair play oraz postaw otwartości i tolerancji społecznej,

k) promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie drużyn, sekcji sportowych, otwartych zawodów, imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych, zawodów w piłce nożnej halowej (futsal) oraz organizowanie treningów, obozów kondycyjnych i wyjazdów na imprezy sportowe,

b) uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub

zagraniczne,

c) organizację szkoleń, wykładów i spotkań z zawodnikami sportowymi mających na celu propagowanie sportu a w szczególności piłki nożnej halowej (futsal),

d) podejmowanie działań promujących młodych sportowców amatorów (zwłaszcza członków Stowarzyszenia) w tym stworzenie im możliwości brania udziału w zawodach na terenie Polski,

e) Stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu w szczególności piłki halowej (futsal),

f) realizację projektów obejmujących cele statutowe Stowarzyszenia finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz projektów własnych finansowanych ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie w trakcie jego działalności,

g) współpracę z samorządem lokalnym, szkołami oraz organizacjami społecznymi celem propagowania piłki halowej,

h) współpracę z innymi Klubami i organizacjami sportowymi, krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,

i) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów w sprawach organizacji imprez, zlotów i zawodów sportowych,

j) prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,

k) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej, naukowej, wydawniczej związanej z działalnością stowarzyszenia,

l) prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego i pedagogicznego oraz zawodowego związanego z działalnością stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze pożytku publicznego.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a) Zwyczajnych,

b) Wspierających,

c) Honorowych,

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

- uznaje cele statutowe Stowarzyszenia,

- jest gotowa urzeczywistniać cele i zadania Stowarzyszenia,

- wystąpi do Stowarzyszenia na piśmie o przyjęcie go w poczet członków Stowarzyszenia, i zostanie przyjęta na członka uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,

- uiści wpisowe w ustalonej przez Stowarzyszenie wysokości.

4. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną lub udział w pracach Stowarzyszenia dla realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Walnego Zgromadzenia.

6. Uchwałę o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku kandydata popartego przez jednego członka. Uchwałę w sprawie przyjęcia lub jego odmowy w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

7. Uchwała odmowna powinna być podana na piśmie Kandydatowi na członka Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

8. Od uchwały odmownej ubiegającemu się o przyjęcie na członka przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu zaleganiaz opłatą składek za okres 1 roku po uprzednim upomnieniu,

c) z powodu notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą bezwzględną większością głosów w przypadku uznania działań członka za sprzeczne ze Statusem i szkodliwe dlaStowarzyszenia,

e) śmierci.

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do wszystkich władz Stowarzyszenia,

c) udziału w zgromadzeniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez

Stowarzyszenie,

d) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

e) nosić odznakę Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek.

§ 13

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający ma prawo wglądu w politykę finansową i w uchwały władz Stowarzyszenia o ile poza składkami członkowskimi wspiera finansowo stowarzyszenie.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

5. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał podejmowanych przez władze stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna.

Walne zgromadzenie członków

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Członków stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a) uchwalanie zmian i uzupełnień Statutu,

b) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

c) zarządzanie programem działania Stowarzyszenia,

d) ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

e) wybór członków i podział funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej,

f) rozpatrywanie i ocena działalności Stowarzyszenia na podstawie sprawozdań Zarządu iKomisji Rewizyjnej,

g) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

h) rozpatrywanie odwołań dotyczących odmowy przyjęcia w poczet członków

Stowarzyszenia,

i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego) określa zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród,

j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawachnie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

4. Walne Zgromadzenie odbywa się:

a) raz na rok na sesji zwyczajnej zwołanej przez Zarząd,

b) na sesji nadzwyczajnej zwołanej przez Zarząd na wniosek 1/5 liczby członków

zwyczajnych lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków chyba, że dalsze zapisy statutu stanowią inaczej.

6. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym z tym, że w sprawach osobowych oraz na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków uprawnionych do głosowania, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.

7. W przypadku braku quorum w trakcie Walnego Zgromadzenia Zarząd Stowarzyszenia wyznacza drugi termin nie wcześniej niż przed upływem 30 minut od zamknięcia posiedzenia w pierwszym terminie. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania. Przepis niniejszy nie dotyczy trybu podejmowania uchwał o zmianach statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia.

8. Zwołanie Walnego Zebrania następuje w formie pisemnego zawiadomienia przesłanego listem poleconym, pocztą elektroniczną albo faksem.

9. Zawiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, wysyła się do członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

Zarząd

§ 16

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) uchwalenie planów działalności oraz budżetu,

c) realizowanie uchwalonych planów działalności,

d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

f) decydowanie o sprawach związanych z zatrudnieniem i warunkami pracy i płacy

pracowników etatowych Stowarzyszenia,

g) opracowywanie i składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

h) przyjmowanie nowych członków,

i) skreślenie i wykluczenie członków,

j) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

k) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-ciu członków w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz członka, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 5 osób Zarząd uzupełnia swój skład, w drodze kooptacji.

3. Prezes zwołuje i przewodniczy zgromadzeniu Stowarzyszenia, troszczy się w szczególny sposób o aktywne jego działanie i rozwój.

4. Wiceprezes zastępuje Prezesa w razie jego nieobecności lub niemożności wykonania przez niego obowiązków.

5. Zadaniem Sekretarza jest protokołowanie zebrań, prowadzenie korespondencji i spełniania innych funkcji związanych z istotą tego urzędu.

6. Zadaniem Skarbnika jest zbieranie składek od członków i przyjmowanie wszelkich wpłat, przechowywanie pieniędzy, pokrywanie z kasy Stowarzyszenia wydatków na polecenie Prezesa i prowadzenie księgowości.

7. Zadaniem członka jest wspieranie działań Zarządu.

8. Zgromadzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 3 miesiące.

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa. Głosowanie członków Zarządu odbywa się jawnie większością chyba, że którykolwiek z członków zarządu złoży wniosek o głosowanie tajne. W sprawach osobowych głosowanie jest zawsze tajne.

10. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Komisja rewizyjna

§ 17

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego

Zgromadzenia Stowarzyszenia,

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnej sesji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

d) sporządzanie sprawozdania z kontroli merytorycznej i finansowej działalności

stowarzyszenia,

e) składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym ZgromadzeniuCzłonków.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, tj. Przewodniczącego i 2 członków. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków komisji poniżej 3 osób, komisja uzupełnia swój skład w drodze kooptacji

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków W przypadku równej liczbie głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) wchodzić w skład innych organów wykonawczych. W szczególności nie mogą być

członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku powinowactwa lub podległości ztytułu zatrudnienia,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub otrzymywać wynagrodzenia w wysokości wyższej nie określone wart. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi podmiotamiprawnymi.

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§ 18

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka i papiery wartościowe.

§ 19

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Stowarzyszenia,

c) dotacji i ofiarności publicznej,

d) z dochodów z własnej działalności statutowej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymiprzepisami,

e) z oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

f) zbiórek publicznych,

g) crowdfundingu,

h) z umów sponsoringowych,

i) oraz innych źródeł prawem niezakazanych.

§ 20

Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej Stowarzyszenia.

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach majątkowych do kwoty 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) składać może Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wice-prezesa.

Rozdział VI

Rozwiązanie stowarzyszenia.

§ 22

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia.

§ 23

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

2. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§24

Zmiana postanowień niniejszego statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy wszystkich członków stowarzyszenia.

§25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.